Diller

2018-2019 Güz Dönemi 100/2000 YÖK DOKTORA BURS Kontenjanları Belirlendi

100/2000 YÖK DOKTORA BURSU

2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminde Üniversitemiz Enstitülerine YÖK tarafından aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda 100/2000 burs kontenjanı verilmiştir. Burs programı kapsamında yapılacak müracaat ve sınav takvimi birkaç gün içinde Üniversitemiz ve Enstitümüz internet sayfalarından duyurulacak olup burs programının genel bilgileri aşağıda verilmiştir. Her bir alanda kontenjanların kesinleşebilmesi için o alanda en az 3 (üç) öğrencinin programa yerleştirilmesi ve YÖK e iletilmesi gerekmektedir. 

Müracaat ve sınav takviminin ilanı, sınavlar ve değerlendirme işlemleri ile sonuçların YÖK e iletilmesi süreci 14 Eylül 2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.

 

ENSTİTÜ

ALAN ADI

KONTENJAN

FEN BİLİMLERİ

Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler

5

Mekatronik

7

Biyoteknoloji

12

Veri Bilimi

(Büyük Veri, Veri Madenciliği, Veri Depolama ve Veri Analitiği, Örüntü Tanıma)

7

Robotik, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi

7

SOSYAL BİLİMLER

Siyasi Coğrafya

3

 

 

GENEL BİLGİLER

(Ayrıntılı bilgilere  http://www.yok.gov.tr/  adresinden ulaşılabilir)

Ülkemiz için öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretmek, Doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacımızı karşılamak ve devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek için, YÖK Başkanlığı tarafından 100 alanda 2000 öğrenciye “Doktora Bursları” verilecektir.

100/2000 YÖK Doktora Bursları Projesi doktoralı insan kaynağının arttırılması amacına yönelik olarak ülkemizin ihtiyaçları ve gelişim alanları dikkate alınarak tasarlanmıştır.

Burs Süresi ve Miktarı

Doktora öğrencilerine azami dört yıl,

Bütünleşik doktora öğrencilerine azami beş yıl

Yılda 12 Ay burs ödemesi yapılacaktır.

Burs miktarı: Aylık 2000 TL

 

Burs Almaya Başlayan Öğrencilerin Uyması Gereken Hususlar

 • Burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadırlar. Kayıt donduran öğrencilere, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz.
 • Akademik değişim programları çerçevesindeki (Mevlana, Farabi, Erasmus+ vb.) programlardan da faydalanabilirler. Bu süreler, öğrencinin doktora eğitimindeki azami süresinden sayılır.
 • Ders aşamasında ilgili anabilim/bilim dalının başkanının, Tez aşamasında ise danışmanının gözetiminde çalışmalarını gerçekleştirir.
 • Öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve öğrenim kredileri devam edebilecektir.
 • Kendilerine doktora çalışmalarında katkı sağlamak amacı ile sınırlı olmak üzere, ders ve tezin dışında yüklenen akademik yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

 

Bursun Sonlandırılması

Disiplin cezası alan, yatay geçiş yapan, ilgili mevzuat kapsamında başarısız olan ve/veya ilişiği kesilenlerin burs ödemeleri sonlandırılır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 • T.C. Vatandaşı olmak
 • Doktora programı için yüksek lisans mezunu olmak
 • Bütünleşik doktora programı için gerekli şartlara sahip lisans mezunu olmak
 • Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin doktora kabul şartlarını sağlamak
 • Halen 100/2000 burs programlarından yararlanmıyor olmak
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak
 • Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak
 • Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak
 • Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak
 • Başvurular ilgili Enstitülere şahsen yapılacak olup posta yoluyla ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İSTENEN BELGELER

 1. Başvuru Formu (İlgili Enstitüden alınacak)
 2. TC Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3. Lisans veya yüksek lisans diplomasının fotokopisi,
 4. Transkriptin fotokopisi,
 5. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini Yurtdışında tamamlamış adayların Yükseköğretim Kurulunca verilen denklik belgesini, diploma ve transkriptlerinin noterce Türkçeye çevrilmiş örneğini de eklemeleri,
 6. ALES belgesinin fotokopisi,
 7. YDS-YÖKDİL veya eşdeğer sınav belgesinin fotokopisi,
 8. Mevzuata uygun iki adet vesikalık fotoğraf,
 9. Adayın iş durumunu gösterir SGK’dan alınmış resmi belge veya e-devletten alınmış belge,
 10.  Kesin kayıt hakkı kazanan erkek adaylar; askerlik belgesinin asıllarını vermek zorundadırlar.
 11.  Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar yukarıda verilen fotokopi niteliğindeki belgelerin ilgili enstitü yetkilisinin “aslı gibidir” onayını yapabilmesi için asıllarını ibraz etmek zorundadır.
 12. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında yasal işlemler yapılır.

 

F.Ü. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

(DOKTORA BAŞVURU ŞARTLARI VE DEĞERLENDİRME)

(GÜNCELLEME : 03.09.2018)

 

 • Yüksek lisans diploması ile başvuranların en az; programın puan türünde standart ALES ve YDS (alanı ile ilgili ÜDS) veya eşdeğer sınavlardan 55 puan alması ve yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 75/100 olması gereklidir.
 • Aday, ilgili program/anabilim dalı başkanlığında yapılacak bilimsel değerlendirme yazılı ve sözlü sınavlarına girmek zorundadır. Bilimsel Değerlendirme Sınavı ise yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav notunun %65’i ile sözlü sınav notunun %35’inin toplamı sınav puanı olarak alınır. Sınavda başarılı olmak için sınav puanının 50/100 ve üzeri olması gerekir. Puanı 50/100’den düşük olan veya sınavlardan birine girmeyen adaylar başarısız kabul edilir. Bu sınavdan 50/100 ve üzerinde puan alan aday, değerlendirmeye alınır.
 • Değerlendirme: ALES notunun %50’si, lisans/yüksek lisans mezuniyet notunun %20’si, YDS veya eşdeğer sınav puanının %20’si ve bilimsel değerlendirme sınavının %10’u alınarak hesaplanır. Puanı 70 ve üzerinde olan adaylar sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek listeler belirlenir. Eşitlik halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir. 
 • Bağıl değerlendirme sistemine ilişkin dönüşümlerde YÖK’ün not dönüşüm tablosu esas alınır. Ancak, transkriptinde dörtlük sistem ile birlikte 100’lük sistemle genel not ortalaması varsa YÖK dönüşüm tablosu esas alınmaz. Üniversitemiz mezunlarının 4’lük sistem ile birlikte 100’lük sistemde not ortalaması yok ise merkez öğrenci işlerinden 100’lük sistemde transkript çıkartıp onunla online sisteme başvurmaları gerekmektedir.

 

DOĞRUDAN DOKTORA ŞARTLARI VE DEĞERLENDİRME

 • Hazırlık sınıfı hariç dört yıllık lisans diploması ile doğrudan doktoraya başvuranların en az; ALES puanı 80, YDS (alanı ile ilgili ÜDS) veya eşdeğer sınav puanı 55 ve lisans mezuniyet notunun 4 üzerinden en az 3 olması gereklidir.
 • Aday, ilgili program/anabilim dalı başkanlığında yapılacak bilimsel değerlendirme yazılı ve sözlü sınavlarına girmek zorundadır. Sınavlardan birine girmeyen aday başarısız kabul edilir.
 • Bilimsel Değerlendirme Sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav notunun %65’i ile sözlü sınav notunun %35’inin toplamı sınav puanı olarak alınır. Sınavda başarılı olmak için sınav puanının 50/100 ve üzeri olması gerekir. Bu sınavdan 50/100 ve üzerinde puan alan aday, değerlendirmeye alınır.
 • Değerlendirme: ALES notunun %50’si, lisans mezuniyet notunun %20’si, YDS veya eşdeğer sınav puanının %20’si ve bilimsel değerlendirme sınavının %10’u alınarak hesaplanır. Puanı 70 ve üzerinde olan adaylar sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek listeler belirlenir. Eşitlik halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

 

Güncelleme Tarihi: 03.09.2018 

Türkçe