Diller

Yatay Geçiş

Yatay Geçiş ve İntibak

MADDE 44- Lisansüstü programlarda yatay geçiş ve intibak aşağıdaki esaslara göre yürütülür.

a) Yatay geçiş için enstitüye başvuran öğrenci, dilekçesine kayıtlı bulunduğu programda okuduğu dersleri ve aldığı notları, kayıt tarihini, okuduğu yarıyılları ve disiplin durumunu gösteren bir belgeyi eklemek zorundadır. Enstitü yönetim kurulu öğrenciden başvuru için başka belgeler de isteyebilir.

b) Lisansüstü programın başvuru koşullarını sağlamak, ders döneminde olmak, en az bir dönem ders almış olmak ve aldığı derslerin hepsinden başarılı olmak koşuluyla, not ortalaması tezli ve tezsiz yüksek lisansta 75/100, doktorada ise 85/100 ve üzeri olan öğrencilerin başvurusu kabul edilir. Yeterlilik ve tez döneminde yatay geçiş yapılamaz.

c) Enstitü yönetim kurulunda görüşülmek üzere, yatay geçiş için başvuran öğrenciler hakkında program/anabilim dalından görüş istenir. Program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulu, öğrencilerin durumunu, programların ve derslerin eşdeğerlik ve yakınlıkları bakımından değerlendirerek ilgili enstitüye görüş bildirir. Program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulunu görüşü ve Enstitü yönetim kurulunun onayı ile yatay geçiş kesinleşir. Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin danışmanı ve intibakı için daha önce aldığı derslerden kredi ve başarı notuyla birlikte aktarılacak veya muaf tutulacağı dersler program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla kesinlik kazanır. Yatay geçişi uygun bulunmayan öğrencilerin ise kabul edilmeme nedeni enstitüye bir rapor ile bildirilir.

ç) Bilimsel hazırlık programına ve programlar içerisinde açılan kurslara yatay geçiş yapılamaz.

d) Yatay geçiş dışında yapılacak intibaklarda bir diploma için kullanılmamış olmak koşuluyla bir öğrencinin; enstitüye asıl öğrenci olarak kaydolmadan önceki son dört yarıyıl içinde herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından asıl öğrenci olarak alıp başardığı dersler, enstitünün ders başarı ölçütlerini sağlaması şartıyla danışmanı ve program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla kayıtlı olduğu programa kredi ve başarı notuyla birlikte aktarılabilir veya muaf tutulabilir.

Türkçe