Diller

Uluslararası Öğrenci

Uluslararası aday Başvuruları
MADDE 11- Yurtdışından lisansüstü programlarına başvuran adaylar için aşağıdaki esaslar uygulanır.
a) Öğretim elemanı ve araştırmacı yetiştirilmesi amacıyla yapılan antlaşmalar çerçevesinde, Türk Cumhuriyetlerinin ve Türk topluluklarının üniversiteleri ile yabancı ülkelerin üniversitelerinden gelen öğrenciler, dersleri takip edebilecek derecede Türkiye Türkçesi bildiğini belgelendirmek şartıyla, alanlarıyla ilgili anabilim dallarının lisansüstü programlarına, anabilim dalı kurul kararı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile sınavsız olarak kabul edilirler.
b) Anabilim dalında yabancı dilde lisansüstü eğitim ve öğretim verebilecek öğretim üyeleri bulunduğu takdirde, program yürütme kurulu/anabilim dalı kurul kararı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yabancı uyruklu öğrenci alınabilir. Yabancı dilde lisansüstü öğretime alınacak yabancı uyruklu öğrenciler, kullanılacak olan dili, öğrenimini yürütecek düzeyde
bildiğini belgelendirmek şartıyla sınavsız olarak kabul edilir. Başvuru esnasında bunu belgelendiremeyen yabancı uyruklu adayların başvuruları, 2 (iki) yarıyıl içinde yabancı dil şartını sağlamaları ve buna ilişkin belgeyi ilgili enstitüye teslim etmeleri koşuluyla kabul edilir. Belirtilen süre içerisinde yabancı dil belgesini getirmeyen öğrencilerin kayıtları silinir. Başvuru sırasında kontenjan nedeniyle bir tercih yapılması gereken durumlarda dil belgesi olan adaya öncelik verilir.
c) Bu maddenin (a) bendi kapsamı dışındaki yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe eğitim veren programlara başvurmaları durumunda Türkiye Türkçesi bildiklerini belgelendirmelidir. Aksi durumda, Türkçe öğrenmeleri için 2 (iki) yarıyıl süre tanınır. Türkçe öğrenimi için geçen bu süre lisansüstü eğitim süresinden sayılamaz. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.
ç) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurtiçi ve yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarından alınan lisansüstü derslerin kodu, adı ve kredisi öğrencinin not döküm belgesine eklenir. Ancak bu derslerden eğitim-öğretim programında eşdeğeri olan veya yerine sayılabilecek derslerin kredileri zorunlu krediye sayılır.
d) Yabancı uyruklu öğrenciler doktora programına başvurabilmek için ana dilleri dışında YDS veya eşdeğer sınavlardan en az 55 puan almalıdır.
e) Lisansüstü programlara başvuran ve lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların programın puan türünde en az 55 ALES puanı veya bu taban puanına karşılık gösterilen eşdeğer uluslararası sınav puanı ile başvuru yapabilirler.
Türkçe