Diller

Başvuru ve Koşullar

MADDE 6- Tezli yüksek lisans programlarına başvuru ve değerlendirme aşağıdaki esaslara göre yapılır.
a) Başvuruda; başvurulan programın puan türünde standart ALES puanı en az 55 olmalıdır. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.
b) Değerlendirmede; ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet notunun %40'ı, varsa YDS veya eş değer sınav puanının %10'u toplanarak başarı puanı hesaplanır. Yabancı dil notunun değerlendirmeye alınabilmesi için puanın en az 40 olması gerekir.
c) Başarı puanı 60 ve üzerinde olan adaylar başarı puanına göre sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek adaylar belirlenir. Başarı puanının eşitliği halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.
ç) Lisans derecesini başvurduğu tezli yüksek lisans programından farklı alanda almış olan aday, öncelikle başvurduğu alanla ilgili yazılı olarak yapılacak Farklı Alan Sınavı (FAS)’na alınır. Bu sınavdan 50/100 ve üzerinde puan alan aday, tezli yüksek lisans için bu maddenin (b) bendindeki değerlendirme ölçütlerine tabi tutulur.
d) Bağıl değerlendirme sistemine ilişkin dönüşümlerde YÖK’ün not dönüşüm tablosu esas alınır. Ancak, transkriptinde dörtlük sistem ile birlikte 100’lük sistemle genel not ortalaması varsa YÖK dönüşüm tablosu esas alınmaz.
 
MADDE 7- Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, lisans mezuniyet notu dikkate alınıp en yüksek olandan başlamak üzere adaylar sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek aday belirlenir. Eşitlik halinde ALES puanı dikkate alınır. Eşit puana sahip adayların ALES puanı bulunmadığı takdirde kura çekilir.
 
MADDE 8- Doktora programına başvuru aşağıdaki esaslara göre yapılır.
a) Yüksek lisans diploması ile başvuranların en az; programın puan türünde ALES ve Yabancı dil sınavından (YDS, YÖKDİL veya eşdeğer sınavlardan) 55 puan alması ve yüksek lisans mezuniyet notu 75/100 ve üzerinde olması gereklidir.
b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olup doktoraya başvuran adayların 65/100 diploma notu, 55 ALES puanı ve Yabancı dil sınavından (YDS, YÖKDİL veya eşdeğer sınavlardan) 55 puan alması gereklidir
c) Lisans derecesiyle (Hazırlık sınıfı hariç dört yıllık lisans diploması) doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana, 80 ALES puanına ve Yabancı dil sınavından (YDS, YÖKDİL veya eşdeğer sınavlardan) 55 puanına sahip olması gerekir.
ç) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde; adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlar hariç, yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES puanı sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise sözel puan türünde en az 80 puanı olmalıdır.
d) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için; Tıp Fakültesi mezunlarının YDS’den en az 55 puan alması, temel tıp puanının en az 50 veya ALES sayısal puanının en az 55 olması gerekir. Temel tıp puanı; TUS’un temel tıp bilimleri testi-I inci bölümünden elde edilen standart puanın %70’i, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın %30’u toplanarak hesaplanır. Tıp Fakültesi mezunu olmayan adayların doktora programlarına başvurabilmek için; yüksek lisans diplomasına veya Diş Hekimliği ve
Veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine sahip olmaları ve ALES sayısal puanının en az 55 olması gerekir.
e) Bağıl değerlendirme sistemine ilişkin dönüşümlerde YÖK’ün not dönüşüm tablosu esas alınır. Ancak, transkriptinde dörtlük sistem ile birlikte 100’lük sistemle genel not ortalaması varsa YÖK dönüşüm tablosu esas alınmaz.
 
MADDE 9- Doktora programına başvuruların değerlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.
a) Adayın başvurusunun değerlendirilmesi için öncelikle ilgili program/anabilim dalı başkanlığında yapılacak bilimsel değerlendirme yazılı ve sözlü sınavlarına girmeli ve başarılı olmalıdır.
b) Başarı puanı; ALES notunun %50’si, lisans/yüksek lisans mezuniyet notunun %20’si, Yabancı dil notunun %20’si ile Bilimsel Değerlendirme Sınav notunun %10’u alınarak hesaplanır. Başarı puanı 70 ve üzerinde olan adaylar sıralamaya tabi tutularak, asıl ve yedek listeler belirlenir. Eşitlik halinde ALES notu yüksek olan adaya öncelik verilir.
Türkçe