Diller

Politikamız

2019-2023 DÖNEMİ

 

Temel Değerlerimiz

·    Bilgi ile yaşatmak: Her konuda bilinç düzeyini yükselmek için çabalar, önyargıları kırar.

·    Akademik Özgürlük: Etik ve insani değerlere sadık kalarak özgürce bilimsel faaliyet gösterir.

·    Bilimsellik: Bulguya dayalı kurduğu politikalarını kişilerden bağımsız işletir. 

·    Çevreye Duyarlılık: Her alanda enerji verimliliğini önemser, canlılar için iş yapar.

·    Hoşgörü: Hataları telafi eder, yönetimde esneklik sınırları vardır, tüm düşüncelere açıktır.

·    Katılımcılık: Her düşüncenin ve emeğin kıymetini bilir, takım ruhuyla çalışır.

·    Paydaş Memnuniyeti: Neden enerji ve zaman harcadığını, kimin için çalıştığını iyi bilir.

·    Şeffaflık: Daima hesap verebilir ve izlenebilir, kaynaklarını ne için harcadığını bilir.

·    Yenilikçilik ve Girişimcilik: Özgün düşünce üretip ilk uygulayıcı olmak ister.

·    Sürdürülebilirlik: Kalite hedeflerini ve başarılarını kişilerden bağımsız devam ettirir.

 

 

 

Amaç ve Hedefler

 

A-    Eğitim ve Öğretim Faaliyet Alanı

Amaç 1: Artan lisansüstü öğrenim taleplerine kaliteyi ve ülke ihtiyaçlarını dikkate alarak cevap vermek

Hedef 1.1: Plan dönemi sonuna kadar en az 5 yeni anabilim dalı açılacak

Hedef 1.2: Teknoloji başlıklı/içerikli ders sayısı 2019 yılsonuna kadar  %30 artırılacak, her anabilim dalında bu kapsamda derslerin bulunması için çalışılacak

Hedef 1.3: Ders içeriklerinin Plan dönemi sonuna kadar %15 oranında güncellenmesi sağlanacak, uygulamalı ders saatinin artırılması için girişimlerde bulunulacak

Hedef 1.4: Eğitim ve öğretime yönelik her yıl en az 2 bilimsel ve 2 sosyal aktivite yapmak

Hedef 1.5: Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin verimi Plan Dönemi sonuna kadar %50 artırılacak

B-    Araştırma Faaliyet Alanı

Amaç 2: Tez çalışmalarının endüstri alanları ile ilişkisini artırmak

Hedef 2.1: Tez çalışmalarından proje beklentisini her yıl %15, yapılan proje sayısını Plan Dönemi sonuna kadar %100 oranında artırmak

C-     Girişimcilik Alanı

Amaç 3: Tez Çalışmalarının toplum yararına verimliliğini artıracak tedbirler almak

Hedef 3.1: Yenilikçilik ve Girişimcilik farkındalığına yönelik faaliyetlerin her yıl %50 artırılmasını sağlamak

Hedef 3.2: Tez çalışmaları sonuçlarının ticarileşme oranını Plan Dönemi sonuna kadar %30 artırmak

D-    Toplumsal Katkı Alanı

Amaç 4: Enstitüde yapılan çalışmaları etkin şekilde tanıtmak ve paydaşların ilgisine sunmak

Hedef 4.1: Dergilerimizin yıllık kalite değerlendirmesi yapılacak

Hedef 4.2: Başarılı tez çalışmalarının görünebilir alanlarda/medyada periyodik olarak tanıtımını sağlamak

E-     Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi

Amaç 5: Enstitünün hizmet kalitesini yükseltmek

Hedef 5.1: İdari personelin yetkinliği güçlendirilecek, her personelin yılda en az bir alanda eğitim alması sağlanacak

Hedef 5.2: Paydaş memnuniyetini her yıl düzenli olarak artırmak

Hedef 5.3: Lisansüstü öğrenci otomasyon sistemi 2019 yılsonuna kadar yönetmelik değişiklerine uygun hale getirilecek

Hedef 5.4: İdari ve mali yapı eksiklikleri 2019 yılsonuna kadar giderilecek

Hedef 5.5: İdari ve mali yapı eksiklikleri 2019 yılsonuna kadar giderilecek

 

TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Farklılaşma stratejilerimizin temel performans gösterge seti, faaliyet alanlarımızla ilişkili olarak beş guruba ayrılmış ve öne çıkan on beş gösterge aşağıda listelenmiştir. Ayrıca, temel performans göstergelerinin başlangıç değerleri ve dönem sonu beklenen değerleri Tablo 1.1de sunulmuştur.

 

A-     Eğitim ve Öğretim

·         Disiplinlerarası program sayısı

·         Lisansüstü öğrenci sayısı

·         Doktora öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı

·         Uygulamalı ders saatinin teorik ders saatine oranı

·         Kurum dışından bilim insanı katılımıyla yapılan bilimsel/sosyal etkinlik sayısı

B-     Araştırma

·         Proje beklentisi olan tez konusu önerisi sayısının toplam tez konusu önerisine oranı

·         Özel sektörün/Kalkınma ajansının sorunlarının çözümüne yönelik hazırlanan tez sayısı

C-      Girişimcilik

·         Yenilikçilik ve girişimcilik temalı ders sayısı

·         Lisansüstü öğrencilerin ürettiği girişimcilik projesi sayısı

·         Kurum dışı işbirliği ile gerçekleştirilen tez çalışması sayısı

·         Üretime dönüşen, ticarileşen tez sayısı

D-     Toplumsal Katkı

·         Hazırlanan tanıtım materyali (poster, haber, internet duyurusu) sayısı

·         İç ve dış paydaşlara yönelik bilgilendirme ve tanıtım amaçlı toplantı sayısı

E-      Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi

·         Her yıl en az bir eğitim alan idari personelin toplam idari personele oranı

·         Kurum Kültüründen memnuniyet düzeyi

 

Tablo 1.1: Temel Performans Göstergeleri

Plan Dönemi Başlangıç

Değeri

(2018 *)

Temel Performans Göstergeleri

Plan Dönemi Sonu Hedeflenen Değeri

(2023)

3

Disiplinlerarası program sayısı

8

2232

Lisansüstü öğrenci sayısı

2560

0,25

Doktora öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı

0,24

0,05

Uygulamalı ders saatinin teorik ders saatine oranı

0,25

-

Kurum dışından bilim insanı katılımıyla yapılan bilimsel/sosyal etkinlik sayısı

10

-

Proje beklentisi olan tez konusu önerisi sayısının toplam tez konusu önerisine oranı

0,18

-

Özel sektörün/Kalkınma ajansının sorunlarının çözümüne yönelik hazırlanan tez sayısı

10

2

Yenilikçilik ve girişimcilik temalı ders sayısı

10

-

Lisansüstü öğrencilerin ürettiği girişimcilik projesi sayısı

10

-

Kurum dışı işbirliği ile gerçekleştirilen tez çalışması sayısı

20

-

Üretime dönüşen, ticarileşen tez sayısı

17

-

Hazırlanan tanıtım materyali (poster, haber, internet duyurusu) sayısı

10

-

İç ve dış paydaşlara yönelik bilgilendirme ve tanıtım amaçlı toplantı sayısı

4

-

Her yıl en az bir eğitim alan idari personelin toplam idari personele oranı

0,25

-

Enstitüye ait kurum kültüründen memnuniyet düzeyi

4/5

* Yılsonu değeridir.

 

 

2013-2018 DÖNEMİ

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Amaç :

       Kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve üniversitelerin ihtiyacı olan bilim uzmanı, yüksek mühendis, öğretim elemanı ve eğitimci yetiştirirken kaliteyi artırmak, uluslararası nitelikte çalışacak araştırmacı ve bilim adamı yetiştirmek, öğrencilerimizi yurt içinde projeler üretmeye sevk etmek sureti ile Enstitümüzün sürekli gelişen ve değişen dünyaya uyarlamasını sağlamaktır.

Hedeflerimiz:

  • Geçen yıllara oranla alınan tezli yüksek lisans ve doktora öğrenci sayısını imkanlar ölçüsünde artırmak.
  • Fen ve Matematik alanlarında lisans eğitimini tamamlamış öğrencilerden uygun olarak gelen tezsiz yüksek lisans kontenjanlarının arttırılması talebini karşılamak üzere kontenjanları arttırmak.
  • İdari hizmetin yürütülmesinde etkinlik kazandırmak üzere büro malzemesi, faks, bilgisayar ve yazıcı sayısını artırmak ve yenilemek.
  • Öğrenci hizmetlerinde verimi ve denetimi arttırmak üzere öğrenci otomasyonunda bazı değişiklikler  yapmak.
  • Lisansüstü ders, sınav ve danışmanlık ücretleri enstitümüz bütçesinden ödendiği için bu bütçe kaleminin artırılması gerekmektedir.
  • Lisansüstü tez sınavlarında üniversitemiz dışından görevlendirilecek öğretim üyelerine ödenmesi gereken yolluk yevmiyeler de enstitümüz bütçesinden karşılandığı için, bu bütçe kaleminin artırılması gerekmektedir.
  • Ulusal ve uluslararası lisansüstü öğrenci değişimini yaygınlaştırmak ve sayısını artırmak.
  • Enstitü bünyesinde yayınlanan Fen Bilimleri Dergisi, Mühendislik Bilimleri Dergisi ve Turkish Journal of Science and Technology dergilerinin Science ve Engineering Index vb. arama motorlarında taranmasını sağlamak.
  • Dergilerimizin bilimsel kalitesinin arttırılıp, uluslar arası arenada tanınabilirliğini temin etmek

ENSTİTÜMÜZ POLİTİKALARI

• Tez çalışmalarında bilime katkı sağlayacak, ülkemiz ihtiyaçlarını dikkate alarak öncelikli teknoloji alanlarında çalışma yapmak ve teknoloji üretimini dikkate almak; bilimsel çalışma ve araştırma yapmayı teşvik etmek

• Eğitim-öğretimde dünya standartlarına uymak

• Katılımcı yönetim anlayışını benimsemek

• Başarılı öğrenci ve personeli teşvik etmek

Türkçe