Diller

Genel Bilgi

Kurumsal Tarihçe

Enstitümüz 2547 sayılı kanun uyarınca 20 Şubat 1983 tarihinde kurulmuştur. Başlangıçta Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Elektrik Eğitimi, Makine Eğitimi, Metalurji Eğitimi, Yapı Eğitimi, Su Ürünleri Temel Bilimler, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi, Biyoteknoloji ve Mimarlık olmak üzere 18 anabilim dalı bulunan Enstitümüz 1995 yılına kadar bu şekilde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. 1995 yılından itibaren gelişimine devam etmiş ve sırasıyla;

1995 de Bilgisayar Mühendisliği,

1998 de Metalurji ve Malzeme Mühendisliği,

1999 da Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi,

2003 de Biyomühendislik,

2004 de İstatistik,

2011 de Mekatronik Mühendisliği,

2012 de Enerji Sistemleri Mühendisliği,

        2013 de Elektrik-Elektronik Mühendisliği Teknolojileri, İnşaat Mühendisliği Teknolojileri,

                   Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Teknolojileri Programları,

        2013 de Ekobilişim, İş ve Mühendislik Yönetimi

        2014 de Makine Mühendisliği Teknolojileri programı, Otomotiv Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği,

        2015 de Adli Bilişim Mühendisliği,

        2019 Ocak Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri,

 

anabilim dallarını açmıştır.

Enstitümüz halen 30 anabilim dalında aktif olmak üzere toplam 36 anabilim dalında eğitim öğretime devam etmektedir. Enstitümüz bünyesinde 10 anabilim dalında sadece yüksek lisans programı, 25 anabilim dalında yüksek lisans ve doktora programı açık olup, 2017–2018 eğitim-öğretim güz yarıyılı sonu itibariyle 1705 yüksek lisans ve 425 doktora programı öğrencisi olmak üzere toplam 2130 öğrenci eğitime devam etmektedir. Enstitü bünyesinde görevli personel sayısı 9 dur.

 

BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN

(2019-2023 Dönemi)

Misyonumuz

Ülkenin ihtiyaç duyduğu bilim uzmanı ve öğretim elemanını karşılamak, dünya bilimine katkı sağlayacak çalışmalar yapmak üzere evrensel insani değerleri benimsemiş ve üretken araştırmacılar yetiştirmek, teknolojik gelişmeleri dünya çapında takip ederek bilgi birikimi oluşturmak ve bu teknolojilerin üretilmesine öncülük etmek görevlerimizdir.

Vizyonumuz

İdealimiz; dinamik, şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışını kültür haline getirmiş, bilgi ile yaşayan ve yaşatan, adaleti her şeyin üstünde tutan, paydaş memnuniyeti ile verimlilik üzerine kurduğu kalite standartlarına ve performans değerlerine sahip daima örnek gösterilecek lider bir kurum haline gelmektir.

Temel Değerlerimiz

·    Bilgi ile yaşatmak: Her konuda bilinç düzeyini yükselmek için çabalar, önyargıları kırar.

·    Akademik Özgürlük: Etik ve insani değerlere sadık kalarak özgürce bilimsel faaliyet gösterir.

·    Bilimsellik: Bulguya dayalı kurduğu politikalarını kişilerden bağımsız işletir. 

·    Çevreye Duyarlılık: Her alanda enerji verimliliğini önemser, canlılar için iş yapar.

·    Hoşgörü: Hataları telafi eder, yönetimde esneklik sınırları vardır, tüm düşüncelere açıktır.

·    Katılımcılık: Her düşüncenin ve emeğin kıymetini bilir, takım ruhuyla çalışır.

·    Paydaş Memnuniyeti: Neden enerji ve zaman harcadığını, kimin için çalıştığını iyi bilir.

·    Şeffaflık: Daima hesap verebilir ve izlenebilir, kaynaklarını ne için harcadığını bilir.

·    Yenilikçilik ve Girişimcilik: Özgün düşünce üretip ilk uygulayıcı olmak ister.

·    Sürdürülebilirlik: Kalite hedeflerini ve başarılarını kişilerden bağımsız devam ettirir.

Amaç ve Hedefler

A-    Eğitim ve Öğretim Faaliyet Alanı

     Amaç 1: Artan lisansüstü öğrenim taleplerine kaliteyi ve ülke ihtiyaçlarını dikkate alarak cevap vermek

          Hedef 1.1: Plan dönemi sonuna kadar en az 5 yeni anabilim dalı açılacak

          Hedef 1.2: Teknoloji başlıklı/içerikli ders sayısı 2019 yılsonuna kadar  %30 artırılacak, her anabilim dalında bu kapsamda derslerin bulunması için çalışılacak

          Hedef 1.3: Ders içeriklerinin Plan dönemi sonuna kadar %15 oranında güncellenmesi sağlanacak, uygulamalı ders saatinin artırılması için girişimlerde bulunulacak

          Hedef 1.4: Eğitim ve öğretime yönelik her yıl en az 2 bilimsel ve 2 sosyal aktivite yapmak

          Hedef 1.5: Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin verimi Plan Dönemi sonuna kadar %50 artırılacak

B-    Araştırma Faaliyet Alanı

      Amaç 2: Tez çalışmalarının endüstri alanları ile ilişkisini artırmak

          Hedef 2.1: Tez çalışmalarından proje beklentisini her yıl %15, yapılan proje sayısını Plan Dönemi sonuna kadar %100 oranında artırmak

C-     Girişimcilik Alanı

      Amaç 3: Tez Çalışmalarının toplum yararına verimliliğini artıracak tedbirler almak

           Hedef 3.1: Yenilikçilik ve Girişimcilik farkındalığına yönelik faaliyetlerin her yıl %50 artırılmasını sağlamak

           Hedef 3.2: Tez çalışmaları sonuçlarının ticarileşme oranını Plan Dönemi sonuna kadar %30 artırmak

D-    Toplumsal Katkı Alanı

       Amaç 4: Enstitüde yapılan çalışmaları etkin şekilde tanıtmak ve paydaşların ilgisine sunmak

           Hedef 4.1: Dergilerimizin yıllık kalite değerlendirmesi yapılacak

           Hedef 4.2: Başarılı tez çalışmalarının görünebilir alanlarda/medyada periyodik olarak tanıtımını sağlamak

E-     Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi

             Amaç 5: Enstitünün hizmet kalitesini yükseltmek

                 Hedef 5.1: İdari personelin yetkinliği güçlendirilecek, her personelin yılda en az bir alanda eğitim alması sağlanacak

           Hedef 5.2: Paydaş memnuniyetini her yıl düzenli olarak artırmak

           Hedef 5.3: Lisansüstü öğrenci otomasyon sistemi 2019 yılsonuna kadar yönetmelik değişiklerine uygun hale getirilecek

           Hedef 5.4: İdari ve mali yapı eksiklikleri 2019 yılsonuna kadar giderilecek

 

TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Farklılaşma stratejilerimizin temel performans gösterge seti, faaliyet alanlarımızla ilişkili olarak beş guruba ayrılmış ve öne çıkan on beş gösterge aşağıda listelenmiştir. Ayrıca, temel performans göstergelerinin başlangıç değerleri ve dönem sonu beklenen değerleri Tablo 1.1de sunulmuştur.

A-     Eğitim ve Öğretim

·         Disiplinlerarası program sayısı

·         Lisansüstü öğrenci sayısı

·         Doktora öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı

·         Uygulamalı ders saatinin teorik ders saatine oranı

·         Kurum dışından bilim insanı katılımıyla yapılan bilimsel/sosyal etkinlik sayısı

B-     Araştırma

·         Proje beklentisi olan tez konusu önerisi sayısının toplam tez konusu önerisine oranı

·         Özel sektörün/Kalkınma ajansının sorunlarının çözümüne yönelik hazırlanan tez sayısı

C-      Girişimcilik

·         Yenilikçilik ve girişimcilik temalı ders sayısı

·         Lisansüstü öğrencilerin ürettiği girişimcilik projesi sayısı

·         Kurum dışı işbirliği ile gerçekleştirilen tez çalışması sayısı

·         Üretime dönüşen, ticarileşen tez sayısı

D-     Toplumsal Katkı

·         Hazırlanan tanıtım materyali (poster, haber, internet duyurusu) sayısı

·         İç ve dış paydaşlara yönelik bilgilendirme ve tanıtım amaçlı toplantı sayısı

E-      Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi

·         Her yıl en az bir eğitim alan idari personelin toplam idari personele oranı

·         Kurum Kültüründen memnuniyet düzeyi

 

 

2013-2018 DÖNEMİ

MİSYON

      Fen Bilimleri alanında lisansüstü eğitim-öğretim veren, bilimsel araştırma ve yayın yapan bir yükseköğretim kurumu olup; evrensel insan değerlerini ve anlayışını benimsemiş özgür düşünüp davranabilen, kendine güvenli, donanımlı, pozitif düşünen, üretken, katılım, araştırma yeteneğine sahip, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü her şeyin üzerinde tutan, yükseköğretim kurumları ile kamu ve özel kuruluşlarda görev alacak ve yol gösterecek araştırmacı, uzman ve öğretim elamanı yetiştirmektir.

VİZYON

       Hızla gelişen ve değişen bilim ve araştırma dünyasında değişen ihtiyaçlara anında ve yeterince cevap veren, gerekli araştırma alt yapı ve donanımlarına sahip, müfredatı ve başarısı sürekli sorgulanabilir, şeffaf, esnek, dinamik, endüstri ile işbirliği içinde olan, dünyaya açık bir yükseköğretim kurumu haline gelmektir.

Türkçe